Polityka prywatności

Polityka prywatności

  

    Postanowienia Ogólne:

 1. Administratorem danych jest Profi Krzysztof Wylęgała z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 62/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP:8951314802, oraz REGON :931949597. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w  Miejscach prowadzenia działalności firmy.
 2. Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej stosujemy się do Przepisów „RODO” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy: zabezpieczenia komputerów hasłami oraz systemami antywirusowymi a dane papierowe są przechowywane z należytą starannością tak aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie.
 4. Dane osobowe podawane przez naszych klientów, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

      Administrator Danych

 1. Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystają Państwo z naszych usług, to przetwarzamy Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, Numer dowodu, adres IP.
 2. Serwis jest także administratorem danych osób wypełniających formularz zamieszczony na naszych stronach www.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: ( a) . zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, (b). zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, (c). w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług prowadzonych przez nasz serwis oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,   (d). w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klientów korzystających z naszych usług.

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez naszych klientów zgodą jeżeli wypełnili formularz kontaktowy na naszej stronie www.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie: Profi Krzysztof Wylęgała jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@profi-kw.pl  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń , lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający lub współprzetwarzający z którymi ściśle współpracujemy.